นโยบายเฉพาะตามภารกิจหลักของมูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

นโยบายด้านการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิของคนพิการทางการเห็น

๑)  มูลนิธิมีนโยบายที่จะดำเนินการป้องกันการกระทำทารุณกรรมเด็กอย่างเข้มงวด

๒) มูลนิธิมีนโยบายจะให้คนพิการทางการเห็นสามารถเข้าถึงสิทธิอย่างเท่าเทียมกับคนทั่วไป

๓) มูลนิธิมีนโยบายจะให้คนพิการทางการเห็นได้มีโอกาสฟื้นฟูและพัฒนาตนเองเพื่อนำไปสู่การพึ่งตนเองและสามารถดำรงชีพอยู่ในสังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรี