นโยบายหลักในการดำเนินกิจการของมูลนิธิ

          เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบการบริหารกิจการภายในองค์กร ทั้งในส่วนของโครงสร้างงานและกองทุนดำเนินการ ซึ่งจะส่งผลให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านการให้บริการต่อคนพิการทางการเห็นในประเทศไทย มูลนิธิจึงได้กำหนดแนวนโยบายหลักการดำเนินงานของมูลนิธิเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อคนพิการทางการเห็นดังนี้

๑)  มูลนิธิดำเนินการตามมติของสหประชาชาติและรัฐบาลไทยตามปฏิญญาว่าด้วย  สิทธิของคนพิการทางสมองและปัญญา,  ปฏิญญาว่าด้วย  สิทธิของคนพิการ,  อนุสัญญาว่าด้วยการฟื้นฟูสมรรถภาพและการจ้างงาน  (คนพิการ),  กฎมาตรฐานในการสร้างความเสมอภาคทางโอกาสสำหรับคนพิการ  รวมทั้งความต้องการพิเศษด้านการศึกษา

๒)  มูลนิธิยึดแนวทางการบริหารกิจการตามเกณฑ์มาตรฐานสากล และสามารถผ่านการประเมินมาตรฐานองค์กรด้านคนพิการ  ตามเกณฑ์มาตรฐานของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ หรือผ่านเกณฑ์มาตรฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง

๓)  มูลนิธิดำเนินการใช้เทคโนโลยีมาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ

๔)  มูลนิธิพัฒนาตนเองในทุกด้านเพื่อสามารถให้การบริการคนพิการทางการเห็นในระดับอาเซียนและในระดับสากล

๕)  มูลนิธิให้ความช่วยเหลือแก่คนพิการทางการเห็นและคนพิการทางการเห็นที่มีความพิการอื่นร่วมด้วยโดยไม่จำกัดเพศและวัย ในจำนวนที่มากที่สุดเท่าที่สามารถจะทำได้

๖)  มูลนิธิดำเนินงานตามภารกิจหลักที่กำหนดไว้โดยมุ่งหวังให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่คนพิการทางการเห็นและคนพิการทางการเห็นที่มีความพิการอื่นร่วมด้วย

๗)  มูลนิธิดำเนินงานโดยผ่านทางกลไกของสำนักงานสาขา, โรงเรียน, ศูนย์และหน่วยงานอื่นๆง

๘)  มูลนิธิดำเนินงานในฐานะองค์กรร่วมเพื่อทำงานร่วมกับองค์กรภาครัฐ องค์กรเอกชน ในระดับท้องถิ่น ระดับชาติและระดับนานาชาติ

๙)  มูลนิธิพัฒนาคุณภาพของการให้การบริการอย่างต่อเนื่องเพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ผู้รับบริการ รวมทั้งการให้สำนักงานสาขาเป็นศูนย์บริการผู้พิการทางการเห็นในรูปแบบต่างๆ

๑๐)  มูลนิธิส่งเสริมให้ทั้งบุคลากรและผู้รับบริการเป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ มีคุณธรรมและจริยธรรมอันดีงาม

๑๑)  มูลนิธิเสริมสร้างความเชื่อมั่นและศรัทธาแก่ผู้บริจาคด้วยการสร้างภาพพจน์ที่ดีงามและผลงานที่โดดเด่น

๑๒)  มูลนิธิดำเนินการแสวงหารายได้ทั้งจากการบริจาค, กิจกรรมสาธารณะกุศลและจากการลงทุนทางธุรกิจเพื่อสังคมเพื่อให้ได้มาซึ่งทุนทรัพย์ที่เพียงพอต่อการดำเนินงาน