นโยบายด้านการประชาสัมพันธ์/หารายได้

๑) มูลนิธิมีนโยบายจะดำเนินการประชาสัมพันธ์ภารกิจของมูลนิธิในทุกรูปแบบเพื่อสร้างความเข้าใจและความศรัทธาของมูลนิธิ

๒) มูลนิธิมีนโยบายที่จะให้บุคคลากรของมูลนิธิทุกคนเป็นนักประชาสัมพันธ์ที่ดี

๓) มูลนิธิมีนโยบายจะดำเนินการขอรับบริจาคทุกรูปแบบจากทุกกลุ่มบุคคล

๔) มูลนิธิมีนโยบายจะให้ผู้บริจาคได้รับการบริการอย่างมีประสิทธิภาพ

๕) มูลนิธิมีนโยบายจะให้ดำเนินกิจกรรมการหารายได้ในทุกรูปแบบ

๖) มูลนิธิมีนโยบายจะดำเนินธุรกิจเพื่อสังคม หรือการลงทุนอื่นเพื่อให้ได้มาซึ่งผลกำไรซึ่งจะนำไปใช้ในกิจการของมูลนิธิ