นโยบายด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพและพัฒนาคนพิการทางการเห็นโดยชุมชน

งานฟื้นฟูสมรรถภาพและพัฒนาคนตาบอดโดยชุมชน (CBR) เป็นยุทธศาสตร์สำคัญที่จะทำให้การช่วยเหลือคนพิการทางการเห็นได้อย่างทั่วถึงแม้ในชนบทห่างไกล  ดังนั้นมูลนิธิฯ จึงได้กำหนดนโยบายในการดำเนินงานฟื้นฟูสมรรถภาพและพัฒนาคนตาบอดโดยชุมชน (CBR) ไว้ดังนี้

๑) มูลนิธิฯ มีนโยบายให้งานฟื้นฟูสมรรถภาพและพัฒนาคนตาบอดโดยชุมชน (CBR) เป็นงานสำคัญที่สุดประการหนึ่ง ซึ่งจะสามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้พิการทางการเห็นได้เป็นอย่างดีในทุกพื้นที่

๒) มูลนิธิมีนโยบายจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้งานฟื้นฟูและพัฒนาสมรรถภาพคนตาบอดโดยชุมชน (CBR) เพื่อให้เป็นศูนย์ประสานงานและศูนย์ฝึกอบรมงานด้านการฟื้นฟูและพัฒนาสมรรถภาพคนตาบอดโดยชุมชน (CBR) แก่หน่วยงานอื่นๆทั้งในประเทศและในกลุ่มประเทศในอาเซียน

๓) มูลนิธิมีนโยบายให้การสนับสนุนแก่สำนักงานสาขามูลนิธิฯ ประจำจังหวัด ทุกสาขา ให้เพื่อดำเนินงานฟื้นฟูและพัฒนาสมรรถภาพคนตาบอดโดยชุมชน (CBR) ในเขตความรับผิดชอบของตนเอง

๔) มูลนิธิฯ จะศึกษาและพัฒนารูปแบบ - แนวคิดของงานฟื้นฟูและพัฒนาสมรรถภาพคนตาบอดโดยชุมชน (CBR) อยู่เสมอ เพื่อให้สอดคล้อง  ความต้องการและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่คนพิการทางการเห็น 

๕) มูลนิธิฯ จะทำงานฟื้นฟูและพัฒนาสมรรถภาพคนตาบอดโดยชุมชน (CBR) ที่เกี่ยวข้องกับคนพิการทางการเห็นเท่านั้น