นโยบายด้านการส่งเสริมวิชาชีพ/การมีอาชีพ การประกอบอาชีพและการมีงานทำของคน พิการทางการเห็น

๑) มูลนิธิมีนโยบายจะจัดตั้งสถาบัน, โรงเรียนการอาชีพ, ศูนย์บริการคนพิการหรือศูนย์เพื่อดำเนินการสอนวิชาชีพหรือฝึกอาชีพให้แก่คนพิการทางการเห็นและคนพิการทางการเห็นที่มีความพิการอื่นร่วมด้วย เพื่อให้เขาเหล่านั้นมีความรู้ความสามารถในการประกอบอาชีพเลี้ยงตนเอง

๒) มูลนิธิมีนโยบายจะจัดให้มีการอบรมวิชาชีพทั้งระยะสั้น  ระยะยาว  แก่คนพิการทางการเห็น รวมทั้งจัดให้มีทุนหมุนเวียนกู้ยืมหรือช่วยเหลือโดยทางอื่นเพื่อให้มีทุนเริ่มต้นประกอบอาชีพ

๓) มูลนิธิมีนโยบายจะจัดตั้งหน่วยงานบริการช่วยเหลือคนพิการทางการเห็น เพื่อดำเนินการช่วยเหลือคนพิการทางการเห็นในรูปแบบต่างๆให้สามารถมีงานทำ มีอาชีพเลี้ยงตนเองได้และจะสนับสนุนหน่วยงานทุกหน่วยงานดำเนินการช่วยเหลือให้คนพิการทางการเห็นให้สามารถมีงานทำเช่นเดียวกัน