นโยบายทางการส่งเสริมการศึกษาของคนพิการทางการเห็น

๑) มูลนิธิมีนโยบายจะจัดตั้งโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดเพื่อให้การบริการทางการศึกษาแก่คนพิการทางการเห็นรวมทั้งเด็กตาบอดพิการซ้ำซ้อนที่อยู่ในวัยเรียน

๒) มูลนิธิมีนโยบายจะส่งเสริม ช่วยเหลือให้นักเรียนคนพิการทางการเห็นสามารถเข้าเรียนในระบบโรงเรียนร่วมกับเด็กทั่วไปได้ อย่างมีคุณภาพ และผู้ที่ไม่สามารถเข้าเรียนในระบบโรงเรียนได้ ให้สามารถเรียนนอกระบบหรือการศึกษาตามอัธยาศัยอื่นตามความเหมาะสม

๓) มูลนิธิมีนโยบายที่จะสนับสนุนส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกศาคนพิการทางการเห็น  สามารถสื่อสารกับเพื่อนในประเทศเพื่อนบ้านได้ โดยเน้นเรื่องการเรียนทางภาษาโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาษาอังกฤษ

๔) มูลนิธิมีนโยบายจะให้ทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนนักศึกษาคนพิการทางการเห็นที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษาเล่าเรียนจนสามารถเรียนจบการศึกษาสูงสุด

๕) มูลนิธิมีนโยบายจะจัดตั้งศูนย์ผลิตและบริการสื่อการเรียนการสอน เพื่อผลิตและบริการสื่อการเรียน การสอนให้เพียงพอต่อการสนับสนุนการเรียนการสอนของเด็กและนักศึกษา และจัดตั้งหน่วยงานอื่นเพื่อช่วยให้คนพิการทางการเห็นสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้อย่างเท่าเทียมและสนับสนุนให้คนพิการทางการเห็นมีโอกาสใช้เทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเอง

๖) มูลนิธิมีนโยบายพัฒนาครูและบุคคลากรทางการศึกษา ให้สามารถสอนและให้บริการทางการศึกษาแก่ผู้เรียนได้อย่างมีคุณภาพ

๗) มูลนิธิมีนโยบายจะให้ทุกโรงเรียนมีการบริหารจัดการที่ดี สามารถผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานทางการศึกษาของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(สมศ.)