รายการรับบริจาค

เนื่องจากศูนย์บริการคนพิการ มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นศูนย์บริการคนพิการเปิดใหม่ ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกระทวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เพื่อช่วยเหลือคนพิการ และงบประมาณไม่เพียงพอในการจัดบริการให้กับคนพิการ ดังนั้นศูนย์บริการคนพิการจึงขอความอนุเคราะห์งบประมาณจากหน่วยงานภายนอกทุกองค์กร เพื่อมาใช้ในการพัฒนา การบริหารจัดการ การจัดโครงการฟื้นฟูให้คนพิการ และจัดบริการให้กับคนพิการได้เข้ารับสิทธิได้อย่างทั่วถึง และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความอนุเคราะห์จากท่านและขอขอบคุณล่วงหน้ามา ณ โอกาสนี้