พิธีเปิดศูนย์บริการคนพิการ มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

โดย นายสิริรัฐ   ชุมอุปการ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิด ในวันที่ 14 กันยายน 2559