กิจกรรมอบรมผู้ปกครอง เรื่องฝึกทักษะการสร้างความคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมและการเคลื่อนไหว O&M 

ระหว่างวันที่ 13-17  พฤษภาคม 2560   โดยศูนย์บริการคนพิการ มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์  ณ ห้องประชุมโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดขอนแก่น ได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์