กิจกรรม จัดประชุมเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจแก่สถานประกอบการ

การส่งเสริมการมีงานทำสำหรับคนพิการตามมาตรา 33 และมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการพ.ศ.2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2556