กิจกรรม ออกเยี่ยมสถานประกอบการในพื้นที่ จังหวัดขอนแก่น

ของศูนย์บริการคนพิการ มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

         นำโดย รองวิชาการฝ่ายกิจการพิเศษ  ท่านรองวินิจ  มูลวิชา  และ นายจักรภพ  ดุลศิริชัย  ผู้อำนวยการศูนย์บริการคนพิการ ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากสำนักพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดขอนแก่น  และสำนักงานจัดหางานจังหวัดขอนแก่น เพื่อสร้างเครือข่ายองค์กร และทำความเข้าใจเกี่ยวกับ พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556

 

                   

                                                                             ออกตรวจเยี่ยมบริษัท มอนเดลิซ  ประเทศไทย จำกัด

 

                                                   

                                                             ออกตรวจเยี่ยมบริษัท โรงพยาบาลราชพฤกษ์ ขอนแก่น

 

                                                                                         ออกตรวจเยี่ยมบริษัท  ซีนเมล็ดพันธ์ จำกัด

 

                                                                                     ออกตรวจเยี่ยมบริษัท  ป. รุ่งเรื่องคอนกรีต จำกัด

 

                                                                                         ออกตรวจเยี่ยมบริษัท  โลตัสเอ็กตร้า จำกัด

 

                                                                                         ออกตรวจเยี่ยมบริษัท  เอ็น เค แอพพาเรล  จำกัด

 

                                                                       ออกตรวจเยี่ยมบริษัท โรงแรมโฆษะ ขอนแก่น

 

                                                                                     ออกตรวจเยี่ยมบริษัท โตโยต้า  ขอนแก่น จำกัด

 

                                                                                                  ออกตรวจเยี่ยมบริษัท โออิชิ จำกัด

 

                                                                                           ออกตรวจเยี่ยมบริษัท ไทยพิพัฒน์ฮาร์ดแวร์ จำกัด