โครงสร้างองค์กร นายจักรภพ  ดุลศิริชัย
หัวหน้าศูนย์บริการคนพิการ นางสาวมณฑกาญจน์  ชุมภูธิมา	เจ้าหน้าที่ธุรการ/ประสานงานโครงการและฝึกอบรม	นางสาวนฤมล  กาญวงษา    เจ้าหน้าที่วิเคราะห์งาน