โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดแม่สาย
ได้ "จัดกิจกรรมโครงการซ้อมแผนดับเพลิงและหนีไฟจากอาคารเรียน"
สำหรับบุคลากร และนักเรียน ประจำปี 2565 โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดแม่สาย ได้เรียนเชิญทีมวิทยากรดับเพลิงจากเทศบาลนครแม่สาย เพื่อมาถ่ายทอดความรู้และทักษะในการป้องกันตนเองจากการเกิดอัคคีภัยได้ถูกต้องและปลอดภัย
ผู้บริหาร บุคลากร และนักเรียนผู้พิการทางการเห็น
ขอขอบพระคุณทุกท่าน เป็นอย่างยิ่งค่ะ