ประวัติโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดแม่สาย

         เนี่องด้วยมูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอด ในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้เล็งเห็นความสำคัญ ของการจัดการการศึกษา สำหรับคนตาบอด เพื่อให้การช่วยเหลือคนตาบอดในแถบภาคเหนือตอนบน จากข้อมูลของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ภาคเหนือมีผู้พิการทางการมองเห็น จำนวนมากเป็นอันดับ 2 รองจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตามสถิติดังกล่าวมีคนตาบอดจำนวนมากยังขาดโอกาสทางการศึกษาและมีสถานศึกษาไม่เพียงพอกับความต้องการ ดังนั้นมูลนิธิฯจึงถือโอกาสนี้ จัดตั้งสำนักงานมูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอด ในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาจังหวัดเชียงราย เป็นสาขาที่10 และจัดตั้งโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดแม่สายขึ้น เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาให้ครอบคลุมความต้องการของคนตาบอดในพื้นที่ดังกล่าว โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดแม่สาย เป็นโรงเรียนเอกชนเฉพาะความพิการจัดการศึกษาประเภทการศึกษาพิเศษ ให้บริการ อาหาร ที่พัก สื่อ อุปกรณ์การเรียน โดยไม่เก็บค่าธรรมเนียมการศึกษา เป็นการบริการแบบให้เปล่าดำรงอยู่ได้ด้วยการสนับสนุนจากผู้ใจบุญทุกท่าน

เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าเสด็จพระราชดำเนินมาเป็นประธานในพิธีเปิดโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดแม่สาย และทรงปลูกต้นมะขามป้อมพระราชทานไว้เป็นสิริมงคลสืบไป

เป้าหมายและวัตถุประสงค์

  1. ให้การศึกษาแก่คนพิการทางการเห็นในวัยเรียน
  2. ฝึกทักษะในการใช้ชีวิตประจำวัน ให้สามารถช่วยตนเองได้ โดยไม่ให้เป็นภาระกับครอบครัวและสังคม
  3. ฝึกอาชีพให้กับคนพิการทางการเห็น ให้สามารถประกอบอาชีพหาเลี้ยงตัวเอง และครอบครัวได้