ลงเยี่ยมนักศึกษาผู้พิการทางการเห็นจำนวน 3 แห่ง 

                 มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในลงเยี่ยมนักศึกษาผู้พิการทางการเห็นโดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

                 1.    เพื่อให้ความช่วยเหลือ รับฟังปัญหา และแนะแนวทางแก้ไขปัญหาต่างๆ ของนักศึกษาผู้พิการทางการเห็น ร่วมกับนักศึกษา และคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัย

                 2.     เพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการส่งเสริมสนับสนุนทางการศึกษาแก่นิสิตนักศึกษาผู้พิการทางการเห็นให้ศึกษาเล่าเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

                 3.     เพื่อสร้างความเข้าใจในการส่งเสริมสนับสนุนด้านการศึกษา

                 4.     เพื่อติดตามการจัดโครงการช่วยเหลือ อำนวยความสะดวกแก่นักศึกษาผู้พิการทางการเห็น

                 5.    เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับนักศึกษาผู้พิการทางการมองเห็น

                 6.     เพื่อสร้างความใกล้ชิดส่งเสริมการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาผู้พิการทางการเห็นกับทาง

                 เมื่อวันที่ 9 -10 สิงหาคม 2565 มูลนิธิธรรมิกชนฯ ได้มีแผนลงเยี่ยมนักศึกษาผู้พิการทางการเห็นจำนวน 3 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และวิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี เพื่อพูดคุยปรึกษาหารือ เรียนรู้ และรับทราบข้อมูลการจัดการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาผู้พิการทางการเห็น รวมถึงการดำเนินชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยของนักศึกษารวมกับคณะอาจารย์หรือบุคลากรที่รับผิดชอบ และนอกจากนี้มูลนิธิธรรมิกชนฯ ยังให้การสนับสนุนสื่ออุปกรณ์คือ คอมพิวเตอร์แบบพกพาเป็นจำนวนกึ่งหนึ่ง ให้กับนายทยากร แจ่มปัญญา นักศึกษาผู้พิการทางการเห็น สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะวิทยาลัยการฝึกหัดครู มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร