เนื่องด้วยสำนักประสานงาน มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้มีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมการศึกษาและอาชีพให้แก่ผู้พิการทางการเห็น โดยมีกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนการจ้างงานสำหรับบัญฑิตผู้พิการทางการเห็น เพื่อให้เขาเหล่านั้นได้พัฒนาตนเองในการทำงานร่วมกับผู้อื่น รู้จักคิดวิเคราะห์ วางแผน นำเสนอ อย่างมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคม รู้จักการแก้ไขปัญหา และบริหารจัดการตนเอง

             ทั้งนี้ สำนักประสานงานจึงจัดกิจกรรมจำหน่ายสินค้า ได้แก่ เสื้อผ้า ตุ๊กตา ของเล่น ผักสวนครัว เมื่อวันอังคารที่ 5 เมษายน 2565 ณ โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี โดยรายได้จากการจำหน่ายสินค้าจะนำมาสนับสนุนค่าครองชีพสำหรับนักศึกษาผู้พิการทางการเห็นที่มีฐานะยากจน และนอกจากนี้ยังลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้พิการทางการเห็น โดยได้นำดินปรับสภาพ ปุ๋ย น้ำหมัก ต้นกล้าพืชผักสวนครัว ให้กับครอบครัวผู้พิการทางการเห็นในชุมชน เพื่อนำมาเพาะปลูกไว้รับประทานและลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน ทั้งนี้ยังส่งเสริมกิจกรรมที่ทำร่วมกันในครอบครัวมากขึ้น