เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2565 สำนักประสานงาน สำนักหอสมุดเบญญาลัย ร่วมกับมูลนิธินวัตกรรมทางสังคม ได้จัดการประชุมประจำเดือนมีนาคม
            เนื่องจากในเดือนมีนาคม 2565 เป็นเดือนสุดท้ายสำหรับไตรมาสที่ 1 ในการฝึกทักษะต่างๆให้กับบัณฑิตผู้พิการทางการเห็น ทั้งนี้ เพื่อสรุปรายงานผลการปฏิบัติงานโครงการเตรียมความพร้อมก่อนการจ้างงาน รุ่นที่ 2 และประเมินผลการปฏิบัติงาน การดำเนินงาน ร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยน ปัญหาและอุปสรรค พร้อมทั้งเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาเพื่อให้สามารถนำไปปรับใช้ต่อไปได้