วันที่ 23-25 มีนาคม 2565 ศูนย์บริการคนพิการจัดกิจกรรมโครงการพัฒนาทักษะด้านอาชีพเรื่องการปลูกพืชในครัวเรือน สำหรับผู้พิการทางการเห็น ผู้ดูแลคนพิการ และอาสาสมัคร การอบรมในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 30 คน
                   ผู้เข้าร่วมได้รับความรู้เรื่องการปลูกพืชในครัวเรือน สามารถนำความรู้ เช่น การเรียนรู้วัสดุในการเพาะปลูกพืช การปรุงดิน การเตรียมแปลงเพาะปลูก การเตรียมดิน การผสมดินกับปุ๋ยธรรมชาติ การเพาะกล้าจากเมล็ดพันธ์ุ การเลือกเถาพันธุ์ไม้เลื้อย การทำค้างยึดเกาะ การทำน้ำหมักชีวภาพ การทำฮอร์โมนนม สุดท้ายแนวทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผ่านช่องทางต่างๆ ที่ได้รับไปต่อยอดที่บ้านของตนเองได้