เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2565 สำนักประสานงาน สำนักหอสมุดเบญญาลัย ร่วมกับมูลนิธินวัตกรรมทางสังคม ได้จัดการประชุมประจำเดือนมกราคม
            เพื่อสรุปรายงานผลการปฏิบัติงานโครงการเตรียมความพร้อมก่อนการจ้างงาน รุ่นที่ 2 และประเมินผลการปฏิบัติงาน การดำเนินงาน ร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยน ปัญหาและอุปสรรค พร้อมทั้งเสนอแนวทางแก้ไขปัญหา