25 กันยายน 2565

เรื่อง     ขอเข้ารับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

เรียน    ผู้อำนวยการสำนักงานมูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

          สาขากรุงเทพมหานคร

          ดิฉัน มีความประสงค์ที่จะขอเข้ารับการฝึกประสบการณ์ในการฝึกงานวิชาชีพตั้งแต่วันที่ 15 กันยายนถึง วันที่ 25 กันยายน พ.ศ 2565 เพื่อเป็นการสร้างประสบการณ์ในชีวิตและนำไปต่อยอดในการทำงานในอนาคตและทำให้เรามีประสบการณ์ในการทำงานเพิ่มมากยิ่งขึ้นและทำให้เรารู้ว่าสิ่งไหนที่เราถนัดหรือไม่ถนัดสิ่งไหนที่เราทำได้หรือทำไม่ได้การหาประสบการณ์ในการฝึกงานวิชาชีพในครั้งนี้นับว่าเป็นการสร้างประสบการณ์ใหม่ให้กับตนเองนอกจากจะได้ความรู้ในด้านต่างๆแล้วจะทำให้เรามีประสบการณ์เพิ่มมากขึ้นดิฉันหวังว่าในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพจะทำให้ดิฉันได้รับความรู้และได้นำความรู้ที่ได้นั้นไปบอกต่อและเผยแพร่ให้กับบุคคลที่สนใจได้และเป็นการส่งเสริมอาชีพให้กับผู้อื่นและตนเอง

          ทั้งนี้ ดิฉันขอขอบพระคุณผู้อำนวยการสำนักงานมูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์สาขากรุงเทพมหานครเป็นอย่างสูงที่เปิดโอกาสให้ดิฉันเข้ารับประสบการณ์วิชาชีพดิฉันจะนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้ไปเผยแพร่และบอกต่อให้กับผู้ที่สนใจและจะทำให้เขามีงานมีอาชีพที่มั่นคงในการดำเนินชีวิตต่อไป

          จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

อนุศรา ปูหยัง

(นางสาวอนุศรา ปูหยัง)

นักศึกษาผู้พิการทางการเห็น