28 กันยายน 2565

เรื่อง     ขอเข้าฝึกงานในมูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดฯ สาขากรุงเทพมหานคร

เรียน    ผู้อำนวยการมูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปฐัมภ์

          สาขากรุงเทพมหานคร

          เนื่องด้วยดิฉัน นางสาวผโลทัย ครุฑธาโรจน์ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาภาษาและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  ดิฉันมีความจำภเป็นจะต้องฝึกประสบการณ์ด้านการประชาสัมพันธ์แบบปฏิบัติงานจริง เพื่อให้เกิดทักษะ ในด้านการพูดที่ดี และการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าที่ดี ดิฉันจึงเล็งเห็นว่า มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอด สาขากรุงเทพมหานคร จะสามารถเป็นสถานที่ฝึกความสามารถให้ดิฉันได้ ดิฉันจึงเรียนมาเพื่อขอความอนุเคราะห์ท่านผู้อำนวยการมูลนิธิสาขากรุงเทพมหานคร มอบโอกาสทางการศึกษาที่ดีให้กับดิฉันเป็นระยะเวลา 2 สัปดาห์ ตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม จนถึงวันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2565

                จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

ผโลทัย ครุฑธาโรจน์

(นางสาวผโลทัย ครุฑธาโรจน์)

นักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิต