มหาลัยราชภัฎนครราชสีมา

340 ถ.สุรนารายณ์ ตำบลในเมือง

อำเภอเมือง นครราชสีมา 30000

          25 กันยายน 2565

เรื่อง ขออนุญาตให้นักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพครู

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานมูลนิธิธรรมชน สาขากรุงเทพมหานคร

          ด้วยหลักสูตรวิชาชีพครู มหาลัยราชภัฎนครราชสีมา กำหนดให้นักศึกษาวิชาชีพครู จำนวน 1 คน ในสาขาวิชาการศึกษาพิเศษ-ภาษาไทยเข้ารับการฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาภาคเรียนที่2/2565 ณ โรงเรียนหรือสถานที่ต่างๆ โดยจะมีการออกฝึกปฏิบัติการสอน ไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ นับจากที่โรงเรียนเปิดภาคเรียน โดยมีเงื่อนไขการปฏิบัติการสอนตามรายละเอียด ดังนี้

          1.นักศึกษาต้องสอนในรายวิชาของตน ไม่น้อยกว่า 10 ชั่วโมง/สัปดาห์

          2.ปฏิบัติงานสนับสนุนรายวิชาอื่นๆ ตามที่โรงเรียนสมควร

          ในที่นี้หากพิจารณาแล้วเห็นสมควรแก่การรับนักศึกษาฝึกสอนไปฝึกสอนที่โรงเรียนของท่าน ขอความกรุณาลงชื่ออนุญาต ในแบบฟอร์มภาคเรียนที่2 พร้อมทั้งประทับตราโรงเรียนและให้แก่นักศึกษานำส่งหลักสูตร สาขาวิชาชีพ เพื่อจะดำเนินการในขั้นตอนต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาขอความอนุเคราะห์ และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

สุพัตรา อาศาเมือง

(นางสาวสุพัตรา อาศาเมือง)

โทร 0968989116

ผู้ประสานงานนางสาวสุพัตรา อาศาเมือง