20 กันยายน 2565

เรื่อง     ขอเข้ารับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

เรียน    ผู้อำนวยการสำนักงานมูลนิธิธรรมิกชนฯ สาขากรุงเทพมหานคร

          ด้วยคณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ขอความอนุเคราะห์ส่งนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 สาขาดนตรีศึกษา จำนวน 1 คน ฝึกปฏิบัติงาน ที่สำนักงานมูลนิธิธรรมิกชนฯ สาขากรุงเทพมหานคร ในวันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง วันที่ 20 ตุลาคม 2565 เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้และประสบการณ์ให้แก่นักศึกษา ในการเพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้ มีความรับผิดชอบ มีประสบการณ์จากในการทำงาน ได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ จากหน่วยงานที่มีความพร้อม  สมควรเป็นแบบอย่างที่ดี และมีการดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์จากท่านนำนักศึกษา จำนวน 1 คน เข้ารับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ตามวันเวลาและสถานที่ดังกล่าวข้างต้น

          จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความอนุเคราะห์จากท่าน

ขอแสดงความนับถือ

อภิรักษ์ ใจกว้าง

(นายอภิรักษ์ ใจกว้าง)

นักศึกษาผู้พิการทางการเห็น

เบอร์โทรศัพท์ 0925682958