25 กันยายน 2565

เรื่อง        ขอรับฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

เรียน       ผู้อำนวยการสำนักงานมูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทยในพระบรมราชูประถัมภ์ สาขา      กรุงเทพมหานคร

                ด้วย นาย ภาณุสรณ์ เที่ยงตรง นักศึกษาชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา คณะมนุสยสาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษมีความประสงค์ที่จะฝึกงานในด้านภาษาอังกฤษที่หน่วยงานของท่าน เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ในการทำงานและการปรับตัวในสังคมโดยขอรับการฝึกงานตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2566 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2567 โดยกระผมเห็นว่าการฝึกงานในหน่วยงานของท่านจะอำนวยประโยชน์โดยตรงต่อนักศึกษาในด้านการเพิ่มพูนทักษะ ความคิด และความสามารถในการประยุกต์วิชาการ เพื่อนำมาใช้ในสถานการณ์จริงและเป็นการเตรียมพร้อมสู่โลกแห่งการทำงานหลังการศึกษา

                จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์ และขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

ภาณุสรณ์ เที่ยงตรง

(นายภาณุสรณ์ เที่ยงตรง)

นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา