25 กันยายน 2565

เรื่อง     ขอเข้ารับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

เรียน    ผู้อำนวยการสำนักงานมูลนิธิ สาขากรุงเทพมหานคร

           กระผม นายเอกพันธ์ ภักดีเทพ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มีความประสงค์ที่จะฝึกประสบการณ์ที่สำนักงานมูลนิธิ สาขากรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 26 กันยายน ถึง 26 ธันวาคม 2565 เป็นระยะเวลาทั้งสิ้น 3 เดือน มีความประสงค์ที่จะฝึกประสบการณ์วิชาชีพตามที่ได้เรียนมาซึ่งวิชาชีพของกระผมนั้นก็สามารถนำไปใช้ได้ในหลายๆหน่วยงานซึ่งหนึ่งในนั้นก็หมายถึงมูลนิธิธรรมิกชนด้วย ตัวกระผมก็เลยมีความคิดว่าอยากจะไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่สำนักประสานงานมูลนิธิสาขากรุงเทพมหานคร กระผมคิดว่าสาขาที่ตัวกระผมเรียนมานั้นทำงานได้หลายด้านเช่นเรื่องการพิมพ์งานหรือส่งเอกสารหรือลงพื้นที่ในชุมชนให้ข้อมูลหรือความรู้แก่ผู้คนในชุมชนตัวกระผมก็เลยมีความประสงค์ที่จะฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่สำนักประสานงานมูลนิธิสาขากรุงเทพฯมหานคร

          จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

เอกพันธ์ ภักดีเทพ

(นายเอกพันธ์ ภักดีเทพ)

นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา