25 กันยายน 2565

เรื่อง     ขอเข้ารับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

เรียน    ผู้อำนวยการสำนักงานมูลนิธิธรรมิกชน สาขากรุงเทพมหานคร

                ข้าพเจ้านาย วุฒิพงษ์ ศิริป๋า มีความประสงค์ที่จะออกไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ซึ่งวัตถุประสงค์ที่จะไปนั้นเพื่อฝึกฝนนำความรู้ที่ข้าพเจ้าได้ศึกษามาตลอดระยะเวลา 4 ปีไปทดลองใช้ก่อนที่จะศึกษาจบแล้วออกไปใช้ชีวิตและไปทำงานได้อย่างเต็มที่เพื่อไปหาประสบการณ์ในโรงเรียน ข้าพเจ้าจะออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2565 ถึงวันที่ 30 มีนาคม 2566 เป็นระยะเวลา4 เดือนที่จะฝึกซึ่งรายวิชาที่ข้าพเจ้าจะไปฝึกสอนคือรายวิชาดนตรีตะวันตก ข้าพเจ้าได้ติดต่อกับสถานศึกษาที่จะเตรียมออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพนั่นก็คือโรงเรียนธรรมิกวิทยา ฝึกแผนกครูสอนดนตรีตะวันตก ที่อยู่บ้านเลขที่ 128 หมู่ที่ 1 ตำบลสระพังอำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี รหัสไปรษณีย์ 76140 โทรศัพท์ 032-561-603 ซึ่งมีความประสงค์จะไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพจำนวน 1 คน คือนายวุฒิพงษ์ ศิริป๋า คณะที่เรียนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์สาขาวิชาดนตรีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี อาจารที่ปรึกษาอาจาร ชวฤทธิ์ ใจงาม

          จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

วุฒิพงษ์ ศิริป๋า

(นายวุฒิพงษ์ ศิริป๋า)

นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี