24 กันยายน 2565

เรื่อง  ขอเข้ารับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานมูลนิธิธรรมิกชนฯ สาขากรุงเทพมหานคร

          ด้วย นายภาคินทร์ เที่ยงเดช เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิทยาลัยการฝึกหัดครู  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร สาขาวิชาดนตรีศึกษากำหนดให้นักศึกษา สาขาวิชาดนตรีศึกษา ได้ออกปฏิบัติสหกิจศึกษา ในภาคเรียน ที่ 2 ปีการศึกษา 2566 เพื่อให้มีประสบการณ์ตรงด้านวิชาชีพ มีโอกาสที่จะได้เรียนรู้ และได้รับประสบการณ์ที่ดี เพื่อที่จะเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานต่อไป สาขาดนตรีศึกษา พิจารณาแล้วเห็นว่าหน่วยงานของท่านมีลักษณะงานที่เกี่ยวข้อง และตรงตามวัตถุประสงค์ที่ได้ตั้งไว้ ในหลักสูตร จึงขอความอนุเคราะห์จากท่าน พิจารณาในการเข้ารับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ จำนวน ๑ ราย คือนายภาคินทร์ เที่ยงเดช ในระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๖ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖

          จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาอนุเคราะห์ และ ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

ภาคินทร์ เที่ยงเดช

 (นายภาคินทร์ เที่ยงเดช)

นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร