21 ตุลาคม 2565

เรื่อง     แจ้งเพื่อทราบเกี่ยวกับการปฏิบัติการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ บริษัท ดาวดารา จำกัด

เรียน    ผู้อำนวยการสำนักงานมูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอด สาขากรุงเทพมหานคร

          ดิฉัน นางสาวกุลปริยา พิมพากาหรีด นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาภาษาไทยเพื่ออาชีพ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เนื่องด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามมีการกำหนดหลักเกณฑ์ในการจบการศึกษาสำหรับนักศึกษาภาคปกติประจำภาคการศึกษา 2/2566 จึงมีการจัดให้มีรายวิชา 3132430 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาไทย สำหรับนักศึกษาภาค 4 ปี ระหว่างวันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 ถึง วันที่ 11 มีนาคม 2566 เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้ทักษะการปฏิบัติงาน จากประสบการณ์ตรงและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชีพในอนาคตดิฉันจึงทำหนังสือแจ้งมายังผู้อำนวยการสำนักงานมูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอด สาขากรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นการแจ้งให้ทราบถึงการเข้ารับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ  บริษัท ดาวดาราจำกัด  เลขที่ 112/21 ถนนราชดำเนิน อำเพอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000 เพื่อให้เป็นไปตามหลักปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ว่าด้วยการจบการศึกษาของมหาวิทยาลัย อีกทั้งเพื่อเป็นการแสวงหาความรู้และเรียนรู้ในการปฏิบัตรงานจริง ดิฉันจึงทำหนังสือเพื่อแจ้งให้ผู้อำนวยการสำนักงานมูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอด สาขากรุงเทพมหานคร ได้รับทราบถึงการเข้ารับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เพื้อให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์และข้อระเบียบในการได้รับทุนการศึกษาจากมูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

          จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

กุลปริยา พิมพากาหรีด

(นางสาวกุลปริยา พิมพากาหรีด)

นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม