25 กันยายน 2565

เรื่อง     ขอเข้ารับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

เรียน    ผู้อำนวยการสำนักงานมูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

          สาขากรุงเทพมหานคร

          ดิฉันนางสาวกนกวรรณ บุญแสง กำลังศึกษาอยู่ชั้นระดับอุดมศึกษาปีที่ 4 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาสวัสดิการสังคม ซึ่งมีความประสงค์ที่จะขอเข้ารับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลา ตั้งแต่วันที่ 26 กันยายน 2565 จนถึง 25 ธันวาคม 2565  เนื่องจากว่าสาขาวิชาที่ดิฉันศึกษานั้นเกี่ยวกับสวัสดิการการสังคม เกี่ยวกับคนทุกคนในสังคม ไม่ว่าจะเป็นเด็ก สตรี คนพิการ ผู้สูงอายุ กลุ่มเปราะบาง กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และคนยากไร้ในสังคม ซึ่งจะเป็นในเรื่องของการช่วยเหลือในเรื่องต่างๆ  เช่น การฝึกอาชีพ การทำบัตรคนพิการ เงินกู้คนพิการ การจ้างงานคนพิการ เงินสงเคราะห์คนพิการ หรือว่าจะเป็นในเรื่องของสิทธิต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการแนะนำสิทธิ์ผู้พิการ หรือว่าผู้ดูแลคนพิการให้เข้าใจ เกี่ยวกับสิทธิเบื้องต้น เช่น สิทธิ์ในการรับเบี้ยยังชีพคนพิการ สิทธิ์บัตรทองคนพิการ เพื่อให้พวกเขาได้ไปขอรับสิทธิได้ถูกต้อง ซึ่งการช่วยเหลือดังกล่าวนี้ก็สามารถทำให้พวกเขาสามารถใช้ชีวิตร่วมกับคนในสังคมให้ได้ ดิฉันจึงมีความประสงค์ที่จะไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เพราะว่าเราได้ช่วยเหลือผู้คนหลากหลาย ได้นำสิ่งที่เรียนมาไปใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่ สิ่งสำคัญที่สุดคือ ดิฉันเคยเป็นผู้รับและดิฉันก็อยากเป็นผู้ให้กับคนอื่นๆ บ้าง ถึงแม้มันจะช่วยเหลือไม่ได้มาก แต่ดิฉันก็จะภูมิใจ และจะนำสิ่งที่ได้เรียนมาให้เกิดประโยชน์มากที่สุด

          จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

กนกวรรณ บุญแสง

(นางสาวกนกวรรณ บุญแสง)

นักศึกษาผู้พิการทางการเห็น