วิสัยทัศน์

          คนตาบอดอยู่ในสังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรี เข้าถึงสิทธิทางการศึกษาอย่างเท่าเทียมบุคคลทั่วไป

พันธกิจ

          ส่งเสริม สนับสนุนการศึกษาระดับอุดมศึกษาให้แก่นิสิตนักศึกษา ฟื้นฟูสมรรถภาพคนตาบอดโดยชุมชน ประสานงานกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอด

ยุทธศาสตร์

          1. ส่งเสริมโอกาสการเรียนในระดับอุดมศึกษาให้กับนักศึกษาตาบอด

          2. ส่งเสริมนวัตกรรมเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านคนพิการ

          3. ร่วมพัฒนาระบบบริการและศูนย์บริการนักศึกษาพิการในสถาบันอุดมศึกษา

          4. ส่งเสริมการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี

          5. ส่งเสริมและเตรียมความพร้อมนักศึกษาตาบอดสู่การจ้างงาน

ภารกิจ

          1. ประสานความร่วมมือกับภาครัฐ และเอกชนเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาสำหรับนิสิตนักศึกษาผู้พิการทางการเห็น

          2. จัดทำหนังสือ เข้า – ออก ทั้งหน่วยงานภายในและภายนอกที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาและการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

          3. ส่งผู้แทนองค์กรเข้าประชุมในคณะกรรมการของหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ที่มีผู้แทนของมูลนิธิฯ  เป็นกรรมการร่วม

          4. พิจารณาส่งเสริม ช่วยเหลือ สนับสนุนการศึกษาและการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดและคนตาบอดพิการซ้ำซ้อน ร่วมกับหน่วยงานอื่น

          5. จัดทำฐานข้อมูล และทะเบียนประวัตินิสิตนักศึกษาพิการที่ได้รับทุนสนับสนุนการศึกษาจากมูลนิธิ

          6. ประสานความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย และสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ในระดับอุดมศึกษา เพื่อพัฒนาระบบความช่วยเหลือนิสิตนักศึกษาผู้พิการทางการเห็น  ให้ได้รับความสะดวกตามความต้องการจำเป็นในการศึกษาเล่าเรียน

          7. ส่งเสริมสนับสนุน และเตรียมความพร้อมด้านการทำงาน และการประกอบอาชีพของบัณฑิตผู้พิการทางการเห็น