ประวัติความเป็นมา สำนักประสานงาน

มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

 

ความเป็นมา

          จัดตั้งขึ้นในปี ๒๕๕๒ ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่สำนักงานสาขากรุงเทพมหานคร มีภารกิจประสานงานกับภาครัฐและภาคเอกชน ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาระดับอุดมศึกษาของนักศึกษาตาบอด ปัจจุบันได้เปลี่ยนชื่อเป็น “ สำนักประสานงานมูลนิธิธรรมิกชนพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ”