LINE ALBUM 151166 231115 7 Medium

 

วันที่ 15 เดือน พฤษศจิกายน พ.ศ.2566 ศูนย์บริการออกเยี่ยมผู้พิการตาบอดซ้ำซ้อน

ด.ญ.ชนกนันท์ ประกอบผล ต.ยางหย่อง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี

 

LINE ALBUM 151166 231115 5 Medium