ทางโรงเรียนบ้านเด็กรามอินทรา (บ้านเด็กตาบอดผู้พิการซ้ำซ้อน)  มีโครงการตั้งกล่องบริจาค โดยมีวัตถุประสงค์ของการตั้งกล่องบริจาค  เพื่อระดมทุน ในการพัฒนาและฟื้นฟูเด็กตาบอดพิการซ้ำซ้อนให้สามารถ ดำรงชีวิตอยู่ในครอบครัวและสังคมได้อย่างมีความสุขตามศักยภาพ หากท่านใด ตอ้งการนำกล่องบริจาคไปวางในหน่วยงาน บริษัท องค์กร  สถานบริการ ห้างร้านต่างๆ เพื่อเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่จะสร้างโอกาส ทางการศึกษา และพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กตาบอดพิการซ้อน     ท่านสามารถติดต่อรับกล่องได้ที่ มูลนิธิ หรือ โทร 02-510-4895, 02-510-3625 โทรสาร 02-943-6235