นายณัฐพงษ์ ประดิษฐ

สาขาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

          ชื่อโครงการที่อยากเข้าร่วม: การใช้สื่อเทคโนโลยีเชิงสร้างสรรค์

หลักการและเหตุผล:

ในช่วงหลายปีที่ผ่านมานั้น โลกได้มีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว สิ่งที่เรียกว่า “เทคโนโลยี” นั้นได้กลายมาเป็นส่วนหนึ่งของการใช้ชีวิตประจำวันของเราทุกคนอย่างหลีกเลี่ยงไม่พ้น ตั้งแต่ตื่นนอน ทำกิจกรรมต่างๆของแต่ละวันจนกระทั่งเข้านอน ราล้วนต้องได้สัมผัสและเรียนรู้สื่อเทคโนโลยีในรูปแบบต่างๆ เทคโนโลยีนั้นได้แทรกซึมเข้าไปยังทุกๆวงการ ทั้งในเรื่องของการศึกษา การประกอบอาชีพต่างๆ ทำให้ทุกวันนี้นั้นเกิดการแข่งขันทางเทคโนโลยีที่สูงมาก และ มีการนำเอาเทคโนโลยีไปประยุคใช้ในหลากหลายรูปแบบเพื่อตอบสนองความต้องการของมนุษย์ในทุกๆด้าน

โดยทางหน่วยบริการสนับสนุนนักศึกษาพิการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้ตระหนักและเล็งเห็นถึงความสำคัญในการเรียนรู้สื่อเทคโนโลยี จึงได้จัดทำโครงการการใช้เทคโนโลยีเชิงสร้างสรรค์ ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการที่จะสามารถนำเอาไปประกอบอาชีพในอนาคตให้กับนักศึกษาพิการ โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

          วัตถุประสงค์โครงการ:

  1. เพื่อสร้างองค์ความรู้ในการใช้สื่อเทคโนโลยีในรูปแบบต่างๆให้กับนักศึกษาพิการในการนำไปประกอบอาชีพ
  2. เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาพิการได้แสดงความรู้ความสามารถในการใช้สื่อเทคโนโลยีเชิงสร้างสรรค์
  3. เพื่อเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และเป็นการต่อยอดความรู้เดิมให้กับนักศึกษาพิการ และเพื่อให้นักศึกษาพิการได้มีโอกาสทำกิจกรรมร่วมกัน

          ผลที่คาดว่าจะได้รับ:

  1. นักศึกษาพิการได้ยกระดับการใช้สื่อเทคโนโลยีของตัวเองขึ้นมาอีกระดับหนึ่ง
  2. นักศึกษาพิการได้มีโอกาสในการแสดงความรู้ความสามารถในด้านเทคโนโลยี
  3. นักศึกษาพิการได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์โดยการศึกษาหาความรู้รอบตัว