ความต้องการในการเข้ารับการอบรมเรื่อง "การพูดในที่สาธารณะ"

  1. หลักการและเหตุผล

การพูดในที่สาธารณะเป็นทักษะที่สำคัญอย่างยิ่งในชีวิตประจำวันและการทำงาน เหตุผลที่ต้องการเข้ารับการอบรมในเรื่องนี้คือการพัฒนาทักษะการพูดให้ดียิ่งขึ้น เพื่อสร้างความเข้าใจและสร้างการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพในที่สาธารณะ นอกจากนี้ยังเป็นการเสริมสร้างความเชื่อมั่นและความเป็นมืออาชีพในการพูดที่สาธารณะ เพื่อให้สามารถเป็นนักพูดที่น่าสนใจและมีอิทธิพลต่อผู้ฟัง

  1. วัตถุประสงค์

2.1. เพิ่มทักษะการพูดในที่สาธารณะในการสื่อสารที่ชัดเจนและมีประสิทธิภาพ

2.2. พัฒนาความสามารถในการกำกับความสนใจและเชื่อมโยงกับผู้ฟัง

2.3. เพิ่มความมั่นใจในการพูดในที่สาธารณะ

2.4. ฝึกการจัดเรื่องและสร้างโครงสร้างในการพูดในที่สาธารณะ

2.5. สร้างความสนใจและความเข้าใจในเทคนิคและกลยุทธ์ในการพูดที่สาธารณะ

  1. ผลที่คาดว่าจะได้รับการเข้ารับการอบรมเรื่องการพูดในที่สาธารณะนี้คาดว่าจะทำให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับผลต่อตัวเองและการงานดังนี้:

3.1. มีทักษะการพูดในที่สาธารณะที่ดีขึ้นและมั่นใจในการใช้ทักษะเหล่านี้

3.2. สามารถสร้างสรรค์และนำเสนอข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ

3.3. สร้างความเข้าใจและสนใจจากผู้ฟัง

3.4. สามารถกำกับความสนใจและความรู้สึกของผู้ฟังได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3.5. เพิ่มโอกาสในการสร้างความรู้สึกของผู้ฟังและสร้างการเชื่อมโยงที่เข้มแข็งในที่สาธารณะ

3.6. ช่วยเพิ่มความมั่นใจในการพูดในที่สาธารณะและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในสาธารณชนและการทำงาน

การอบรมในเรื่องนี้จะมีผลกระทบต่อความสำเร็จในการสื่อสารและการเลื่อนขั้นในการทำงาน ซึ่งจะมีประโยชน์อย่างมากทั้งในด้านส่วนบุคคลและอาชีพของผู้เข้ารับการอบรม