นาย ภควัต ลุนศรี สาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

บทความเกี่ยวกับความต้องการ อบรมในเรื่องที่สนใจ ที่คิดว่าเป็นประโยชน์

หลักการและเหตุผล

          กระผมมีความสนใจในเรื่อง การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์

ในปัจจุบันนี้สามารถพูดได้ว่า เทคโนโลยีนั้นมีความสำคํญต่อเราอย่างมาก และเทคโนโลยีได้พัฒนาก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว เพื่อความสะดวกสบายในชีวิตประจำวันใช้ในการสื่อสาร การทำงาน การศึกษา และเพื่อความบันเทิง กระผมได้มีความสนใจในด้านเทคโนโลยี และสนใจในด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการตอบสนองความต้องการใช้ชีวิตประจำวัน เช่นโปรแกรมที่ใช้ในการทำงาน โปรแกรมที่ใช้เกี่ยวกับด้านการศึกษา และโปรแกรมอีกมากมายที่ผู้พิการทางการเห็นยังไม่ททราบหรือเข้าไม่ถึงต่างๆ เพื่อให้ผู้พิการทางการเห็นได้เข้าถึงและใช้งานโปรแกรมได้อย่างถูกวิธี และสะดวกต่อการใช้งาน จึงอย่างให้มีการอบรมในเรื่องนี้ขึ้นมา

วัตถุประสงค์

1.เพื่อให้ได้เรียนรู้ทักษะการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์

2.เพื่อให้ผู้พิการทางการเห็น ปฏิบัติและใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้อย่างถูกต้อง

3.เพื่อให้ได้รู้ถึงเทคโนโลยี ความก้าวหน้าของโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับผู้พิการทางการเห็น

4.เพื่อให้ได้เรียนรู้ และเข้าใจโปรแกรมคอมพิวเตอร์

5.เพื่อให้ได้รู้ถึงประโยชน์ของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทุกประเภท

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1.ได้เรียนรู้เรื่องโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่รองรับกับผู้พิการทางการเห็น และได้รับรู้ว่าโปรแกรมประเภทผู้การทางการเห็นอย่างเราๆก็สามารถใช้งานได้

2.ได้เสริมสร้างทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์

3.ได้รับคำแนะนำจากผู้ที่เชี่ยวชาญด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ว่าใช้งานอย่างไร ควรใช้กับงานประเภท มีวิธีใช้สำหรับผู้พิการทางการเห็นอย่างไร เช่น โปรกรม Microsoft word มีคีย์รัดอะไรบ้าง และใช้งานประเภทเอกสาร เป็นต้น

4.ได้เรียนรู้ข้อดีและข้อเสียของฌปรแกรมนั้นไ ว่ามีอะไรบ้าง

5.ได้รับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ จะได้เลือกใช้ให้ถูกต้องกับประเภทข้องานที่ทำ