การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์

         

หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของมนุษย์มากขึ้นเพราะมนุษย์รักความสบาย จึงนำเทคโนโลยีต่างๆมาช่วยในการทำงานเพื่อความสะดวก รวดเร็ว ประหยัดเวลามากขึ้น เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์จึงถูกนำมาใช้และมีบทบาทด้านต่างๆมากมาย ซอฟต์แวร์หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่พัฒนาขึ้นในปัจจุบันมีความมุ่งหมายเพื่อสนองตอบต่อความ ต้องการของผู้ใช้งาน ไม่ว่าจะเป็นซอฟต์แวร์ระบบ หรือซอฟต์แวร์ประยุกต์ ล้วนแล้วแต่ต้องการให้ผู้ใช้ เกิดความสะดวก รวดเร็ว และตรงตามวัตถุประสงค์การใช้งานแทบทั้งสิ้น การพัฒนาโปรแกรมตาม ความต้องการของผู้ใช้งานเพียงอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอที่จะท าให้โปรแกรมนั้นสามารถทำงานได้ดี ยัง ต้องมีกระบวนการที่ดีในการพัฒนา นอกเหนือจากนี้ จะมีการวิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้งาน ตรวจสอบและทดสอบโปรแกรม การติดตั้งโปรแกรม การบำรุงรักษาให้ทำงานได้ไปตลอด ดังนั้น ในบท นี้จึงขอกล่าวถึงหลักการพัฒนาโปรแกรม การวิเคราะห์งานเพื่อให้ได้โปรแกรมตรงตามเป้าหมาย

          ดังนั้น การศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาโปรแกรมจึงเป็นสิ่งสำคัญนอกจากจะทำให้เรามีความรู้ความเข้าใจแล้วยังทำให้มีการบำรุงรักษาระบบของเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราได้เพื่อให้มีความสะดวกสบายต่อการใช้งานโปรแกรมที่ทันสมัย

          วัตถุประสงค์

1.เพื่อศึกษาข้อมูลการพัฒนาของโปรแกรม

2.เพื่อให้การใช้งานโปรแกรมมีความสะดวก

3.ทำให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์มากขึ้น

          ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1.มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์

2.มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรมต่างๆของคอมพิวเตอร์ได้ดี

3.มีความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์มากขึ้น