นางสาวอภิสรา ขันทองดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ความต้องการในการเข้ารับการอบรมเรื่อง: การใช้ Microsoft office

เหตุผลที่ต้องการได้รับการอบรมนี้ เพราะ ในขณะที่เรากำลังศึกษาอยู่ในระดับมหาวิทยาลัย การใช้ Microsoft office product เข้ามามีบทบาทสำคัญมากขึ้นสำหรับนักศึกษาพิการอย่างเรา เพราะเหตุนี้ เหตุผลที่ดิฉันอยากได้รับการอบรมในด้านนี้เพราะอยากทำให้ตัวเองสามารถใช้ Microsoft product ให้ชำนาญมากยิ่งขึ้น เพื่อต่อยอดความรู้ที่ตัวดิฉันได้เคยเรียนรู้มา นำไปสู่การทำงานที่มีประสิทธิภาพและยังนำไปสารต่อในการทำงานในอนาคต

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อพัฒนาให้นักศึกษาพิการได้เข้าถึง productของ Microsoft ไม่ว่าจะเป็น Microsoft word, excel, power point รวมถึง Microsoft product อื่นๆที่จะเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา
  2. เพื่อให้นักศึกษาได้ทราบถึงวิธีการใช้งานของ Microsoft office รูปแบบต่างๆรวมถึงทำให้ตัวเองมีความชำนาญในการใช้โปรแกรมนี้มากยิ่งขึ้น
  3. เพื่อให้นักศึกษาได้รับประโยชน์จากการฝึกฝนการใช้โปรแกรมนี้และสามารถนำไปต่อยอดในอาชีพการงานในอนาคต

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

  1. นักศึกษาสามารถใช้โปรแกรมนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและชำนาญ
  2. นักศึกษาสามารถนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในการเรียนการสอนรวมถึงการทำงาน
  3. นักศึกษาสามารถเข้าถึงสื่อต่างๆที่เกี่ยวกับ Microsoft product ได้อย่างรวดเร็วรวมถึงได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อตัวนักศึกษาเอง