บทความประจำเดือนกันยายน 2566

นาย อภิรักษ์ ใจกว้าง นักศึกษาชั้นปีที่ 2

             ความต้องการในการเข้ารับการอบรมที่ตัวกระผมนั้นสนใจและคิดว่าจะมีประโยชน์ต่อการที่จะพัฒนาตนเองนั่นก็คือ โครงการแนะแนวอาชีพพร้อมการสอนตอบสัมภาษณ์งานและการอบรมการทำ Resume ในการเขียนยื่นสมัครงานสำหรับผู้พิการทางสายตา

หลักการและเหตุผล

          ต้องกล่าวก่อนเลยว่า ในปัจจุบัน ตลาดแรงงานมีความแข่งขันสูงมาก นักศึกษาทั้งที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับมหาวิทยาลัยอย่างตัวกระผมเองและนักศึกษาจบใหม่จึงต้องเตรียมตัวให้พร้อมในทุกด้านไม่ว่าจะเป็นการเขียน Resume การเตรียมตัวสัมภาษณ์งาน และเทคนิคการตอบคำถามต่างๆ เพื่อให้สามารถแข่งขันกับผู้อื่นได้ โครงการแนะแนวอาชีพพร้อมการสอนตอบสัมภาษณ์งานและการอบรมการทำ Resume ในการเขียนยื่นสมัครงาน จึงอยากให้จัดขึ้นเพื่อช่วยให้นักศึกษาและผู้ที่สนใจหางานได้มีความรู้และทักษะที่จำเป็นในการหางานและสมัครงาน ไม่ว่าจะเป็นการเขียน Resume การเตรียมตัวสัมภาษณ์งาน และเทคนิคการตอบคำถามต่างๆ โครงการนี้ประกอบด้วย 3 ส่วนหลัก ได้แก่ 1) การทำ Resume 2) การเตรียมตัวสัมภาษณ์งาน และ 3) เทคนิคการตอบคำถามต่างๆ ที่กระผมสนใจอยากพัฒนาในด้านนี้ก็เพราะหวังว่าโครงการนี้จะช่วยให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้มีความรู้และทักษะที่จำเป็นในการหางานและสมัครงาน และสามารถประสบความสำเร็จในการหางานได้ในที่สุด

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาพิการทางสายตามีทักษะในการประกอบอาชีพ
  2. เพื่อช่วยให้นักศึกษาพิการทางสายตาสามารถตอบคำถามในการสัมภาษณ์งานได้อย่างมั่นใจ
  3. เพื่อช่วยให้นักศึกษาพิการทางสายตาสามารถจัดทำ Resume ที่ดีและเหมาะสมในการยื่นสมัครงาน
  4. เพื่อช่วยให้นักศึกษาพิการทางสายตาสามารถหางานทำได้ง่ายขึ้น
  5. เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาพิการทางสายตามีอาชีพและรายได้ที่มั่นคง
  6. เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาพิการทางสายตาสามารถดำรงชีวิตได้อย่างอิสระ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1.ช่วยเตรียมความพร้อมในการหางานและสมัครงานให้กับตัวนักศึกษา

2.ช่วยให้นักศึกษาได้เรียนรู้ทักษะที่จำเป็นในการหางานและสมัครงาน เช่น การเขียน Resume การเตรียมตัวสัมภาษณ์งาน และเทคนิคการตอบคำถามต่างๆ

3.ช่วยให้นักศึกษาได้มีโอกาส networking กับผู้ที่ทำงานในสายอาชีพที่สนใจ

           โดยรวมแล้ว โครงการนี้มีประโยชน์ต่อนักศึกษามหาวิทยาลัยเป็นอย่างมาก เพราะช่วยให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมในการหางานและสมัครงาน และมีโอกาสได้ฝึกสัมภาษณ์งานกับผู้ที่มีประสบการณ์ ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างมากในการหางานในอนาคต