โลโก้มูลนิธิฯ

ความหมายของตราสัญลักษณ์

          ชฎา  หมายถึง  เป็นองค์กรในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่งเป็นศิริมงคลกับคณะกรรมการ พนักงาน และคนตาบอดทุกคน

          เปลวไฟ  หมายถึง  ความสว่างทางปัญญาผ่านกระบวนการทางการศึกษา

          หัวใจ  หมายถึง  ความรัก ความเมตตา ความห่วงใย ความศรัทธา ความอดทน เสียสละและเอื้ออาทรแก่คนตาบอด

          ไม้เท้าขาว  หมายถึง  สัญลักษณ์ของคนตาบอดเป็นอุปกรณ์ประจำชีพช่วยให้คนตาบอดเดิน และนำพาคนตาบอดไปในโลกกว้างอย่างมีอิสระ

           รัศมีภายในวงกลม  หมายถึง  ความเผื่อแผ่ การให้ความช่วยเหลือไปยังคนตาบอดทุกเพศ ทุกวัย

          สีประจำมูลนิธิ  คือ สีดำ - สีขาว

          สีดำ  หมายถึง  ความเข้มแข็ง ไม่ย่อท้อต่อความยากลำบาก

          สีขาว  หมายถึง  แสงสว่างและความบริสุทธิ์

 

วัตถุประสงค์ของมูลนิธิ

          1. ส่งเสริมการศึกษา การฝึกอาชีพ การจัดหาอาชีพ และการวิจัย สำหรับคนตาบอด

          2. ดำเนินการจัดการศึกษาเพื่อคนตาบอดในระบบ นอกระบบ และตามอัธยศัยในทุกประเภทและทุกระดับการศึกษา

          3. อบรมจริยธรรมและคุณธรรมอันดีงามแก่คนตาบอด

          4. สนับสนุนให้นักเรียนและนิสิตนักศึกษา มีโอกาสเข้าเรียนในสถานศึกษาทั่วไปในทุกประเภทและทุกระดับการศึกษา

          5. ผลิต จัดหาและให้บริการสื่อ อุปกรณ์หรือวัสดุเพื่อการศึกษา การประกอบอาชีพและการดำรงชีวิตอิสระของคนตาบอด

          6. ร่วมดำเนินการกับองค์การอื่นที่มีวัตถุประสงค์คล้ายคลึงกันเพื่อสาธารณประโยชน์

          7. ไม่ดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเมือง