นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์แผนที่ประเทศไทย

          1.1 แผนที่มีขนาด 100x150 เซนติเมตร พิมพ์ 4 สี

          1.2 แผนที่เป็นแบบ 2 ภาษา ภาษาไทย-ภาษาอังกฤษ

          1.3 ชื่อจังหวัดมีอักษรปกติภาษาไทย -อังกฤษและตัวย่ออักษรเบรลล์

          1.4 มีปุ่มสวิทช์ที่บันทึกเสียงข้อมูลทั่วไป ใต้ตัวย่ออักษรเบรลล์

          1.5 มีปุ่มสวิทช์แสดงภูมิภาคของประเทศไทย 6 ภูมิภาค

          1.6 มีปุ่มปรับระดับเสียง

          1.7 มีปุ่ม sensor เพื่อตรวจจับผู้ที่เข้ามาในระยะ 80-100 ซม.พร้อมคำกล่าวต้อนรับและวิธีการใช้แผนที่ประเทศไทย

          1.8 มีเส้นแสดงขอบเขตแต่ละจังหวัดด้วยเชือกถัก

          1.9 มีกุญแจ เปิด-ปิด เพื่อควบคุมการใช้งาน

          1.10 ใส่กรอบไม้และสามารถปรับระดับความลาดเอียงได้ 10 ระดับ

          1.11 มีปลั๊กเสียบไฟฟ้า

  **ราคาชุดละ 15,000 บาท**