โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดธรรมสากลหาดใหญ่

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา

จำนวน  2 คน  ได้แก่

          1. นายทิวากร  จันทรโชติ

          เข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา                                   

          คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  สาขาวิชาสวัสดิ์การสังคม

          2. นางสาวกนกวรรณ   บุญแสง

          เข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา                                   

          คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  สาขาวิชาสวัสดิ์การสังคม