Congratulations

          ขอแสดงความยินดีกับน้อง ๆ นักเรียนผู้พิการทางสายตาโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดธรรมสากลหาดใหญ่ ที่ได้รับถ้วยรางวัลอันดับ 3 ในประเภทโรงเรียนที่ได้รับเหรียญรางวัลมากที่สุด ในการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ในโครงการ "CFBT มหกรรมทักษะวิชาการคนพิการทางการเห็นธรรมิกชน ครั้งที่ 1" ประจำปี 2561 (CFBT Skills Contest for Blind Students.) เมื่อวันเสาร์ที่ 8 กันยายน 2561 โดยมีท่านผู้อำนวยการโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดธรรมสากลหาดใหญ่ นายแวอารงค์ สาและ รับมอบถ้วยรางวัลจาก รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการมูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ นายโกมล มาลัยทอง
          สรุปเหรียญรางวัลที่ได้ทั้งหมด 4 เหรียญทอง 2 เหรียญทองแดง
          โดยทางโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดธรรมสากลหาดใหญ่ได้คว้าเหรียญรางวัลในการแข่งขันดังนี้
          1. เหรียญทองในการร้องเพลงสากลระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
          2. เหรียญทองในการพูดภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
          3. เหรียญทองโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษา
          4. เหรียญทองในการปั้นดินน้ำมันระดับประถมศึกษา
          5. เหรียญทองแดงในการอ่านเบรลล์ภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา
          6. เหรียญทองแดงในการพูดภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา