โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดธรรมสากลหาดใหญ่

ขอแสดงความยินดี

กับนักเรียนที่สอบเข้าศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาและระดับอุดมศึกษา  จำนวน 5 คน ดังนี้ 

           1. เด็กหญิงอณุภา เดชเครือ สอบเข้าศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย

           2. เด็กหญิงบัวพิมพ์   เกลี้ยงช่วย  สอบเข้าศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา

           3. นายณัฐพล มหิงสุพรรณ สอบเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาสวัสดิการสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

           4. นางสาวจริยา จิตรหลัง สอบเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาสวัสดิการสังคม  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

           5. นางสาววิชิตา นิลมณี สอบเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาสวัสดิการสังคม  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา