B

ความคืบหน้าอาคารหอพักนักเรียนชายโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดธรรมสากลหาดใหญ่

          ในขณะนี้ในส่วนของตัวอาคารได้สร้างเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว แต่ยังขาดอุปกรณ์เครื่องใช้ต่าง ๆ ภายในตัวอาคาร ตลอดจนการตกแต่งห้องต่าง ๆ ในตัวอาคาร อาทิ ห้องครัว ห้องน้ำ ห้องรับรองแขก  ซึ่งขณะนี้ก็อยู่ในขั้นตอนของการดำเนินการจัดหา ระดมทุนในส่วนของอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในลำดับถัดไป