รายการรับบริจาค

รูปภาพการบริจาคโครงการสร้างอาคารหอพักนักเรียนชาย

 

เนื่องจากโรงเรียนมีข้อจำกัดในเรื่องของการบริการหอพักซึ่งยังไม่เพียงพอกับความต้องการให้บริการแก่นักเรียนที่เข้ามารับการศึกษาในโรงเรียน ได้อย่างทั่วถึง โดยโรงเรียนได้ใช้อาคารเรียนบางส่วนในการใช้เป็นที่พักของนักเรียนส่วนหนึ่ง ซึ่งเป็นนักเรียนชาย จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง ที่โรงเรียนจะต้องดำเนินการ เพื่อให้นักเรียนมีหอพักได้อย่างเพียงพอและทั่วถึง และสามารถใช้ประโยชน์และให้บริการแก่กลุ่มเป้าหมายได้อย่างยั่งยืน ดังนั้น เพื่อเป็นการแก้ปัญหา และสร้างปัญญาให้แก่นักเรียนตาบอด โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดธรรมสากลหาดใหญ่ จึงได้จัดทำโครงการขอเงินทุนสนับสนุนก่อสร้างอาคารหอพักสำหรับ นักเรียนตาบอดขึ้น เพื่อให้บริการแก่นักเรียน ใช้เป็นที่พักอาศัยสำหรับนักเรียนชายและใช้ฝึกประสบการณ์เตรียมทักษะ ในชีวิตประจำวัน พัฒนาความรู้ ความสามารถของเด็ก และเยาวชนตาบอดที่สมัครเข้าเรียนในสถานศึกษาในแต่ละปี ซึ่งมีเป็นจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ ให้สามารถได้รับประโยชน์จากโครงการดังกล่าวให้มากที่สุด งบประมาณในการก่อสร้างอาคารหอนอน 38 เป็นเงิน 7,213,000 บาท