กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปี 2561

โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดธรรมสากลหาดใหญ่

          โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดธรรมสากลหาดใหญ่ จัดกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปี 2561  ณ  ห้องประชุมพงศ์ประยูร  เมื่อวันพฤหัสที่ 21 มิถุนายน 2561 เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสแสดงความกตัญญู กตเวทีต่อคุณครูผู้มีพระคุณ ซึ่งเป็นปูชนียะบุคคลที่มีความสำคัญยิ่งต่อนักเรียน   เพราะ “ครู” คือ ผู้ให้ความรู้ทั้งทางด้านวิชาการ ด้านคุณธรรมและด้านจริยธรรม คอยชี้แนะถูกผิดให้แก่ลูกศิษย์  ทุกคนรู้สึกซาบซึ้งใจในพระคุณของคณาจารย์ทุก ๆ ท่าน ทางโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดธรรมสากลหาดใหญ่จึงได้จัดกิจกรรมในครั้งนี้ขึ้น   เล็งเห็นความสำคัญของกิจกรรมในครั้งนี้ซึ่งก่อให้เกิดความซาบซึ้งใจ  ความผูกพันกันระหว่างครูกับศิษย์  อีกทั้งยังเป็นการสืบสาน รักษาวัฒนธรรมที่ดีงามในการจัดพิธีการไหว้ครู ให้ดำรงต่อเนื่องสืบไป