แจ้งผลคะแนนการตรวจประเมินมาตรฐานองค์กรด้านคนพิการ ประจำปี 2560

 

ใบรับรองมาตรฐานองค์กรด้านคนพิการ ประจำปี 2560 (พ.ศ.2560 - 2563)

แจ้งผลคะแนนการตรวจประเมินมาตรฐานองค์กรด้านคนพิการ  ประจำปี 2560 มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาจังหวัดสงขลา  เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2560  โดยนางสาวกุลชนก  เจนศิริพิกุล  ผลคะแนนการตรวจประเมินมาตรฐานองค์กรด้านคนพิการทั้ง 3 ด้าน คิดเป็นร้อยละ 98.66  ผ่านเกณฑ์มาตรฐานองค์กรด้านคนพิการในระดับดีมาก