การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานมูลนิธิ สาขาจังหวัดสงขลา ครั้งที่ 3/2560 

ผศ.นพ.ธวัช  ตันติสารศาสน์ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานมูลนิธิ สาขาจังหวัดสงขลา ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2560 เวลา 13.30 - 15.30 น.

          มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาจังหวัดสงขลา จัดการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานมูลนิธิฯ สาขาจังหวัดสงขลา ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2560 เวลา 13.30 - 15.30 น. ณ ห้องประชุมพงศ์ประยูร มูลนิธิฯ สาขาจังหวัดสงขลา โดยมี ผศ.นพ.ธวัช ตันติสารศาสน์ เป็นประธานในการประชุม