ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรเข้ารับการนิเทศและตรวจติดตามงานด้านวิชาการแก่ทางคณะผู้มานิเทศงาน 

การนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนแก่นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็นโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดธรรมสากลหาดใหญ่        

             รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ  อาจารย์โกมล มาลัยทอง,  ดร.ผจญ   โกจารย์ศรี และคุณดำรงศักดิ์  ศรีอินทรนุย  ได้เข้านิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนแก่นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น  ซึ่งการนิเทศในครั้งนี้  ได้ศึกษาผลการดำเนินงานฝ่ายวิชาการ  ระบบการช่วยเหลือของนักเรียน  การประกันคุณภาพการศึกษา  และการประเมินผลทักษะการใช้อักษรเบรลล์ภาษาอังกฤษ  ภาษาไทยและคณิตศาสตร์  ระดับ 1 ให้กับคณะครูผู้สอนของโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดธรรมสากลหาดใหญ่  ในสังกัดมูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์  เมื่อวันที่  6 -7 สิงหาคม  2560